logotyp
Login

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Pro nastupující děti...

První dny a týdny znamenají pro dítě, které bylo dosud v domácí péči, značnou změnu v jeho dosavadním životě. Je to především první změna a každé dítě se jí nepřizpůsobí stejně. Některé děti se rychle spřátelí s novým prostředím i s učitelkami, jiné jsou v prvních dnech smutné, špatně usínají, málo jedí, jsou brzy unavené a snáze i onemocní. V takovém případě však velmi záleží na klidném jednání rodičů i na tom, jak přizpůsobí dosavadní denní režim dítěte programu v mateřské škole, aby se vzájemně doplňovaly.
Děti, které přicházejí z jeslí, nemají většinou v novém prostředí vůbec žádné potíže, jsou již zvyklé na větší skupinu vrstevníků, neznámé prostředí i na cizí dospělé osoby. Přesto je však třeba upozornit na některé rozdíly: v mateřské škole se předpokládá již větší samostatnost dětí při jídle a pití, při mytí i oblékání, při udržování osobní čistoty – použití WC. Do MŠ chodí děti již bez plen! Mateřské školy nejsou vybaveny vlastním prádlem ani hracími oblečky pro děti. Proto je třeba přizpůsobit oblečení dítěte především všem potřebám denního programu (v teplé místnosti, vycházce do okolí MŠ, hrám na zahradě, v písku i odpolednímu odpočinku), ale také schopnostem a dovednostem dítěte – knoflíky na dobře přístupných místech, šněrování, .…
Předejdete mnoha nepříjemnostem, budeme-li vědět co nejvíce o dosavadním vývoji a zvyklostech Vašeho dítěte.

Nebojte se sdělit p.učitelkám i pro Vás nepodstatné věci o dítěti – každé dítě je individuální, jiné. Informujte nás o stravovacích zvyklostech dítěte – co např. vůbec nejí z důvodu, že je mu po tom špatně a zvrací, zda trpí nechutenstvím, zda doma vydatně snídá – pak nebude mít chuť svačit apod. Nebojte se toho, že bychom děti nutily do jídla (jako se to dělávalo dříve)! Sledujte náš jídelníček, abyste mohli doma vhodně doplnit večeři. A věřte našim zkušenostem – často doma neoblíbené nebo v MŠ zcela neznámé jídlo se naučí dítě v kolektivu ostatních jíst.
Každé ráno doprovázejte své dítě až do mateřské školy a nesvěřujte tento úkol starším nezletilým sourozencům. Nemůže-li matka, dovede dítě do školy otec, babička… Nejde jen o bezpečnost dítěte cestou. V mateřských školách nepracují zdravotní sestry, neprovádí se tedy ranní zdravotní prohlídka. Nakažlivé nemoci se šíří stejně rychle v jakémkoli dětském kolektivu, proto i zde se snažíme každé dítě, podezřelé z nákazy, vyloučit ze styku s ostatními dětmi. Vaší povinností je ráno informovat učitelku o chování dítěte doma, zejména o jakýchkoli odchylkách (nechutenství, zvýšená teplota, bolest hlavy, vyrážka, zvláště pak řídká stolice a zvracení…). Nepokoušejte se do školky dítě „propašovat“! Nejenom že poškodíte zdraví vlastního dítěte, ale ohrozíte i děti ostatní. O nemocné dítě nemůže mateřská škola pečovat. V tomto případě budete vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ a návštěvě lékaře. Onemocní-li nakažlivou chorobou někdo jiný ve Vaší rodině, ohlaste to rovněž v MŠ. Dostatečná doba k zotavení dítěte po nemoci je jednou z nejdůležitějších podmínek jeho dalšího zdravého vývoje.

Dostatek času pro dítě je to nejdražší, co mu můžete poskytnout. Neprodlužujte proto zbytečně pobyt dítěte v mateřské škole, která mu při nejlepší péči nemůže nahradit citový vztah k rodičům. Dopřejte mu denní společnou procházku, rozhovor, předčítání… Vždyť mateřská škola je doplňkem výchovné péče rodinné. A ještě Vás o něco prosíme : Najděte si čas pro dohodu s námi o společném postupu při výchově dítěte a nebojte se otevřeně projevit pracovnicím mateřské školy všechny své pochyby, přání nebo stížnosti. Většině nesrovnalostí a potížím se dá předejít včasnou vzájemnou domluvou.

Práva zákonných zástupců dětí

 1. Zákonný zástupce dítěte má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 2. Zákonný zástupce dítěte má právo po dohodě s učitelkou být přítomen (zejména při adaptaci dítěte na kolektiv, prostředí MŠ nebo při výchovných činnostech) ve třídě tak, aby nebyl narušován provoz MŠ, práce učitelky a činnosti ostatních dětí.
 3. Zákonný zástupce dítěte má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, jejich individuálních pokrocích či problémech, na poradenskou činnost.
 4. Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu MŠ.
 5. Zákonný zástupce dítěte má právo vznášet připomínky a podněty k práci školy přímo u učitelky nebo u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.
 6. Zákonný zástupce dítěte má právo se po dohodě s učitelkou nebo ředitelkou školy účastnit i mimoškolních aktivit MŠ.

Povinnosti zákonných zástupců dětí

 1. Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby dítě docházelo do MŠ řádně.
 2. Zákonný zástupce má podle zákona povinnost dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ.
 3. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje MŠ déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.
 4. Zákonný zástupce má povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte.
 5. Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích, především změna adresy, příjmení, místo trvalého pobytu, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt apod.).
 6. Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 7. Zákonný zástupce má povinnost uhradit předepsané platby za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v daném termínu.

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Švabinského

Mateřská škola Havířov - Město Švabinského 7/993
příspěvková organizace

IČO: 70958254

Email:
reditelka@mssvabinskeho-havirov.cz
zastupce@mssvabinskeho-havirov.cz

Telefony:
596 411 049
+420 731 440 473-ředitelka MŠ
+420 731 440 471- třída Broučci (od 6.00hod.)
+420 730 116 949-třída Kamarádi(od 7.15hod)

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Švabinského, Duhový korálek

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign